Schoolraad

Ouders spelen een belangrijke rol op onze school. Naast de vele helpende handen tijdens de activiteiten, zijn er enkele ouders die meedenken en beslissen over het te voeren beleid in de schoolraad als klankbord voor alle ouders.

In de schoolraad hebben naast de directeur ook de vertegenwoordiger van de activiteitencommissie, de coördinator van de tussen schoolse opvang en de voltallige medezeggenschapsraad (ouder- en personeelsgeleding) zitting. Samen met nog drie ouders uit verschillende groepen vergaderen zij 5 keer per jaar om gezamenlijk de dagelijkse gang van zaken op school te bespreken, het team en de directie te adviseren en -daar waar het reglement het aangeeft- in te stemmen met het te voeren beleid, zoals dit staat verwoord in het schoolplan (elke 4 jaar), het schooljaarplan (elk jaar) en de schoolgids (het verantwoordingsdocument naar ouders en inspectie).